Par uzņēmumu

Mēs piedāvājam

SIA BIZNESA DROŠĪBA darbinieki nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus, ievērojot konfidencialitāti un likumību.

Pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no uzdevuma sarežģītības pakāpes, klienta vēlmēm un tiek noteiktas katram klientam individuāli.

Mūsu klienti var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

MŪSU PAKALPOJUMI

Detektīvu pakalpojumi

1) informācijas vākšana civillietās un krimināllietās;
2) pazudušo personu vai personu, kas izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, meklēšana;
3) faktu precizēšana un apstākļu un personu, kas saistītas ar noziedzīgu nodarījumu, noskaidrošana;
4) konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām par drošības jautājumiem;
5) negodīgas konkurences faktu identificēšana, nelikumīga uzņēmējdarbība;
6) fizisku vai juridisku personu raksturojošu datu vākšana pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas; personas maksātspējas pārbaude;
7) ar apdrošināšanas līguma izpildi saistīto lietas materiālu pārbaude un materiālā kaitējuma atlīdzināšanu;
8) fizisku un juridisku personu nelikumīgi atsavinātā īpašuma meklēšana;
9) citu pakalpojumu sniegšanu, ko reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti un to valstu, kurās tiek sniegti detektīvu pakalpojumi.

MŪSU PAKALPOJUMI

Juridiskie pakalpojumi

1) mutisku vai rakstisku juridisku konsultāciju sniegšana;
2) tikšanās un sarunas klienta vārdā par strīdu izšķiršanu ārpus tiesas;
3) klienta interešu pārstāvība civillietās tiesā pirmajā un apelācijas instancēs;
4) cietušā interešu pārstāvība kriminālprocesā;
5) visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesā civillietas izskatīšanai;
6) tiesas spriedumu un citu lēmumu pārsūdzēšana apelācijas instancē;
7) dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesu izpildītājam tiesas lēmuma izpildei piespiedu kārtā;
8) juridisko dokumentu (prasījumu, brīdinājumu, līgumu uc) izstrāde un sagatavošana;
9) citu juridisko pakalpojumu sniegšana.

MŪSU PAKALPOJUMI

Fiziskās un tehniskās drošības pakalpojumi

Lai sniegtu šos pakalpojumus, mūsu uzņēmums piedāvās vislabāko risinājumu, pamatojoties uz uzdevumu, iesaistot meitasuzņēmumus vai partnerus.

1) objekta fiziskā apsardzība;
2) fiziskā pasākumu apsardzība;
3) konsultācijas par fizisko un tehnisko apsardzi;
4) nepieciešamo dokumentu sagatavošana (ieteikumi, atzinumi, instrukcijas utt.);
5) apsardzes darbinieku instruktāža.

KLIENTI

Mūsu klienti ir uzņēmēji, uzņēmumi un privātpersonas.

JJūsu uzticamais palīgs drošības jomā ar vairāk nekā 20 gadu vēsturi.

Copyright © 2019 SIA Biznesa Drošība